2-      صفحه 62

تعریف ترکیب یونی با نمک معادل گرفته شده است:

" هر ترکیب شیمیایی که یون های با بار مخالف ذره های سازنده ی آن هستند یک ترکیب یونی یا نمک نامیده می شود."

آیا هر ترکیب یونی نمک است؟

آیا هیدروکسیدها جزو نمک ها هستند؟

 

3-      صفحه 90

پیوند داتیو توضیح مناسبی ندارد.

 

4-      صفحه 102

در فکر کنید در مورد  O2  و F2  با توضیح متن هم خوانی ندارد. در متن تنها در مورد رابطه ی
 جرم و نیروهای لاندن صحبت شده است.

5-      صفحه 115

در مورد نام گذاری آلکن ها و آلکین ها ی شاخه دار توضیح داده شود یا نه؟

 

 

شیمی 3 :

1-      صفحه 5

در موازنه به روش وارسی گام دوم به این صورت آمده است:

" انتخاب یک ترکیب ( واکنش دهنده یا فراورده ) با بیش ترین تعداد اتم از عنصزی غیر از هیدروژن و اکسیژن"

آیا منظور این است که شمردن تعداد اتم ها بدون محاسبه ی هیدروژن و اکسیژن باشد؟

 

2-      صفحه 37

در مورد کیسه های هوا : " سدیم اکسید حاصل بر اثر مجاورت با کربن دی اکسید و رطوبت هوا ....."

رطوبت و CO2  کجاست؟ بیرون کیسه ی هوا یا درون آن؟

 

3-      صفحه 38

فکر کنید مربوط به نسبت سوخت به اکسیژن چگونه باید پاسخ داده شود؟

آنچه که در موتور خودرو اتفاق می افتد با مورد تئوری که در کتاب آمده کاملا متفاوت است.

 

4-      صفحه 74

خود را بیازمایید سوال 2 ، قسمت آ H2 (g) +CO2 (g) →  H2O (g) + CO (g)         

آنچه از کتاب برمی آید این است که تغییر آنتروپی باید صفر باشد در صورتی که اینگونه نیست و آنتروپی افزایش می یابد. این قسمت چگونه توجیه می شود؟

 

5-      صفحه 80

متن مربوط به ایجاد پیوندهای هیدروژنی قوی تر بین مولکول های آب و الکل با شکل 2 مربوط به حاشیه که
 آمده است چگونه توجیه می شود؟ ( در شکل دقت شود)

 

6-      صفحه 81

تعیین بخش قطبی مولکول چگونه باشد؟                                                        H                H

           

CH3 ─ C ─ O ─ H                                                  CH3 ─ C ─ O ─ H                        

                                                                                                              

                                                             H                                                 H

7-      صفحه 84

      نمونه ی حل شده :  شبکه ΔH   همان انرژی فروپاشی شبکه در نظر گرفته شده است در صورتی که :

                                                     انرژی فروپاشی شبکه  =  شبکه ΔH −  

8-      صفحه 88

خود را بیازمایید : در مورد محلول یا نامحلول بودن Ag2SO4 –  با توجه به این که در جدول صفحه ی قبل از این خودآزمایی، به یون Ag +  اشاره ای نشده  و با توجه به این که این ترکیب کم محلول است، Ag2SO4 محلول است یا نامحلول؟

 

9-      صفحه 94

خود را بیازمایید – سوال 2

ارتباط الکترولیت با رسانایی الکتریکی و دسته بندی الکترولیت های قوی و ضعیف واضح تر شرح داده شود.

 

10-  صفحه 102  - شكل 10 در مورد حركت براوني – آيا حركت براوني در محلول ها هم وجود دارد؟

11-  صفحه 102

فكر كنيد – ذره هاي كلوييد نشان داده شده در شكل چه باري دارد؟ مثبت يا منفي؟ بار منفي دارد كه يون هاي مثبت را جذب كرده  يا بار مثبت مربوط به خود ذره هاي كلوييد است؟

 

12-  صفحه 104

فكر كنيد - چگونگي تشكيل حباب به طور كامل تشريح شود.

 

 

 

 

 

شيمي پيش دانشگاهي :

 

1-      صفحه 18

خود را بيازماييد- عبارت " براي هر مرحله از يك واكنش يك حالت گذار وجود دارد." در مورد هر واكنشي درست است؟ (واكنش هايي با سه مرحله و دو حالت گذار وجود دارد.)

 

2-      صفحه 45

مربوط به فكر كنيد – تعادل A (g)  ↔ 2B (g)   ، واكنش گرماده است با افزايش بي نظمي، چگونه برگشت دارد؟

3-      صفحه 54 

آيا آب آمفوتر است؟ آب يك ماده ي آمفي پروتيك است.

 

4-      صفحه 72

در مورد بازهاي دو ظرفيتي مانند Ba(OH)2  براي محاسبه ي pH  و حل مسئله بايد به طور كامل 2 ظرفيتي در نظر گرفته شود؟

 

5-      صفحه 73

      در مورد هيدروليز نمك هاي K2SO4  و CaBr2  ، اين نمك ها خنثي هستند يا اسيدي يا بازي؟ با دليل.

 

6-      صفحه 76

در مورد آسكوربيك اسيد – تعداد هيدرو‍‍ژن هاي اسيدي چندتا است و چرا به آن نام اسيد اطلاق مي شود؟

در پاسخ نامه ي امتحان هماهنگ شيمي پيش دانشگاهي، 4 هيدروژن اسيدي در نظر گرفته شده است.

 

7-      صفحه 78

فكر كنيد – انحلال گلي سين در اتانول و آب چگونه توجيه مي شود؟ منبع ؟

 

8- صفحه 89   تعريف آند و كاتد؟ كه در حاشيه كتاب آورده شده است.

 

با تشكر – گروه شيمي استان اصفهان


 

پاسخ گروه شيمي دفتر تاليف به پرسش هاي مطرح شده از طرف گروه شيمي استان اصفهان

 

 

شيمي2


1- ترتيب اهميتي ندارد
2- بله
3- توضيح ارايه شده كافي است
4- اين مورد استثنا است
5- خير

 


شيمي3


1-  منظور تركيبي است كه در آن اكسيژن وهيدروژن وجود ندارد و بيش ترين تعداد اتم ها را دارد
2- جدار كيسه هاي  هوا جاذب رطوبت هستند
3- افزايش نسبت اكسيژن به سوخت سرعت اشتعال را بالا مي برد
4- براي مواردي كه تغيرات مول صفر است بايد از انتروپي استاندارد مواد شركت كننده در واكنش استفاده كرد

5- انرژي آزاد شده هنگام تشكيل پيوند هيدروژني آب و الكل بيش تراست

6- در صفحه 81 كتاب مشخص شده است

8- KSP=1.2 х 10-5      است پس نا محلول است

10- بله

11- ذرات كلوييد بدون بار هستند  يون هاي مثبت روي سطح ذره هاي جذب شده ودر لايه دوم يون هاي منفي جذب مي شوند

12- در كلوييد تشكيل شده هوا پخش شونده آب پخش كننده و صابون پايدار كننده است

 

پاسخ برخي پرسش هاي موجود در كتاب شيمي 3 از طرف دفتر تاليف

 

فكر كنيد صفحه 38 : در نسبت مولي 1 به 16 ، سوخت محدود كننده و در نسبت 1 به 12 اكسي‍‍‍‍‍‍‍ژن محدود كننده است. در هر دو مورد كارايي خودرو كم مي شود. هنگامي كه مقدار اكسيژن زياد است غلظت سوخت در محفظه سيلندر كم مي شود و در طي آن سرعت واكنش كم مي شود. در مورد دوم نيز به واسطه افزايش و مقدار سوخت، واكنش سوختن به طور كامل انجام نمي شود.

 

فكر كنيد صفحه 49:  هدف در اين سوال تعيين مقدار عددي براي ∆E نيست و در واقع منظور مقدار تغيير انرژي دروني به واسطه انجام كار در سيستم است كه به دليل كاهش حجم رخ داده است.

 

فكر كنيد صفحه 85: به دليل آبپوشي كه طي آن مولكول هاي آب به علت ميدان جاذبه الكتروستاتيكي يون ها پيرامون هر يون آرايش مي يابند. اين فرايند با كاهش آنتروپي همراه است.

 

خود را بيازماييد صفحه 94:  با توجه به اينكه خاصيت الكتروليت رسانايي الكتريكي است، شرط اول انحلال پذيري يعني محلول بودن و دليل دوم تعداد يون هاي حاصل از تفكيك يوني حل شونده است. باريم سولفات به دليل نامحلول بودن از جمله الكتروليت هاي ضعيف است و هدف سوال مقايسه NaNO3 و MgCl2  است كه هر دو جامدهاي محلول هستند. در اين سوالMgCl2  با توجه به يون هاي توليد شده رسانايي بالاتري خواهد داشت.

 

فكر كنيد صفحه 104: كف يك كلوييد گاز در مايع است كه گاز پخش شونده و آب پخش كننده است. ماده پاك كننده در صابون به عنوان كم كننده كشش سطحي مطابق شكل داده شده كف ايجاد مي كند.

 

 

شيمي پيش دانشگاهي

1- بله درست است

4- اگر تفكيك كامل باشد

5- خنثي هستند زيرا محدوده 5.5 تا 8 را خنثي در نظر مي گيريم

7-CHEMISTRY  KOTZ AND TREICHEL گلي سين يك تركيب يوني است زيرا زوج يون تشكيل مي دهد  (منبع صفحه 874 (

 

 

( قابل توجه است كه پاسخ برخي پرسش ها داده نشده است.)

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم دی ۱۳۸۷ساعت 9:6  توسط گروه شیمی  |